Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://eshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://eshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Muistio 16.03.2022/Asianro 9


Hallintosääntö 16.3.2022_040322

 

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön hyväksyminen

 

VATE 23.02.2022 § 130 

 

 

Asian valmistelija lakimies Aki Rasimus, 040 656 7444.

 

Jokaisella hyvinvointialueella on oltava hallintosääntö, jonka sisältöä määrittelee pääasiassa hyvinvointialuelain 95 §. Hallintosäännössä voidaan siis antaa muitakin kuin laissa säädettyjä määräyksiä. Hallintosäännön määräysten sisältö on aluevaltuuston harkinnassa. Määräykset eivät kuitenkaan saa olla lainvastaisia. 

 

Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä. 

Hallintosäännössä annetaan määräyksiä hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista ja määritellään hyvinvointialueen toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet. 

 

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Hyvinvointialueella on laaja harkintavalta toimivalta- ja vastuusuhteiden määrittelyssä.  

 

Hallintosääntö on keskeinen työväline hyvinvointialueuudistukselle asetettujen tavoitteiden käytännön toteutuksessa. Hallintosäännön tulisi tukea esimerkiksi hyvinvointialueuudistukselle asetettujen integraatiotavoitteiden toteutumista sekä kokonaisjohtamista. 

 

Hyvinvointialueen vastuuvalmistelijat ovat valmistelleet hallintosääntöä Kuntaliiton hyvinvointialueille laaditun mallihallintosäännön pohjalta. 

 

Valmistelussa on ollut tarkoituksena, että hallintosääntö käsitellään ja hyväksytään aluevaltuustossa vaiheittain sen mukaisesti kuin hyvinvointialueen valmistelu etenee. Kuitenkin siten, että hallintosääntö on kokonaisuudessaan hyväksytty ennen 31.12.2022. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa on hallintosääntöön esitetty otettavaksi toiminnan aloittamisen kannalta keskeiset määräykset. Hallintosääntöluonnos on liitteenä. 

 

Hallintosäännöstä on erillisellä päätöksellä hyväksytty aluevaltuuston vaalilautakunta sekä aluevaltuuston toiminnan järjestelyt määräykset. Näi ei tule käsitellä uudelleen.

 

Hallintosääntö tulee saattaa voimaan aluevaltuuston pöytäkirjan tarkastamispäivästä lukien. 

 

Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys: 

 

  Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön pois lukien kohdat aluevaltuuston vaalilautakunta ja aluevaltuuston toiminnan järjestelyt, jotka on hyväksytty erikseen.

Lisäksi aluevaltuuston tulee päättää luottamushenkilöstön taloudellisten etuuksien perusteista.

Lisäksi valtuusto päättää, että hallintosääntö tulee voimaan aluevaltuuston pöytäkirjan tarkastamispäivästä lukien.

Lisäksi aluevaltuusto päättää, että luottamushenkilöstön taloudellisten etuuksien perusteiden määräyksiä sovelletaan myös 16.2.2022 ja 22.2.2022 valtuustoseminaareihin.

Väliaikainen valmistelutoimielin valtuuttaa valmistelujohtajan ja muutosjohtajan tekemään hallintosääntöön vähäisiä stilistisiä muutoksia ennen aluevaltuuston kokousta.

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Janne Laine esitti, että hallintosäännön kohtaan 15 kirjataan:

Etelä-Savon hyvinvointialueella on kaksi ympärivuorokautista yhteispäivystyssairaalaa, toinen Savonlinnassa ja toinen Mikkelissä, joissa on mahdollista tehdä yleisanestesiassa tapahtuvaa leikkaustoimintaa, vaativaa toimenpidekardiologiaa ja tehostettua valvontahoitoa.

Savonlinnan ja Mikkelin sairaalat ovat omia itsenäisiä tulosyksikköjä. Kummallakin sairaalalla on oma ylilääkäri johtajana. Sairaaloiden ylilääkäreillä on toimivalta päättää sairaaloiden sisäisestä organisaatiosta, taloudesta ja henkilöstöstä. Sairaaloiden johtajavalinnat päättää aluevaltuusto.

Lisäksi:

Aluevaltuuston tehtäviin tulee lisätä: Päättää toimiala-, tulosalue-, tulosyksikköjaosta sekä palveluverkostosta.

Janne Laineen esitystä ei kannatettu.

Seppo Ruhanen esitti Timo Halosen ja Seppo Lokan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Keskustelun jälkeen valmistelujohtaja esitti, ettei asiasta äänestetä ja muutti pohjaehdotustaan: asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.

 

VATE 09.03.2022 § 145 

 

 

 

Asian valmistelija lakimies Aki Rasimus, 040 656 7444.

 

Hallintosäännön 1. vaihe pitää sisällään vain ne välttämättömät määräykset, jotka tarvitaan aluevaltuustokauden käynnistyessä. Toimielinorganisaation osalta hallintosääntö sisältää ensimmäisessä vaiheessa vain ns. pakolliset toimielimet ja niiden lakisääteiset tehtävät. Aluevaltuuston toiminta ja kokoukset vaativat omat säännöksensä. Myös päätöksenteko- ja kokousmenettely sekä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet vaativat säätelyä jo alkuvaiheessa. Henkilöstöorganisaation osalta hallintosäännön 1. vaihe pitää sisällään vain hyvinvointialuejohtajan.

 

Muilta osin selostus on pykälän 130 mukainen.

 

Hallintosääntöön on edellisestä käsittelystä lisätty 6 §:n, aluevaltuuston puheenjohtajan tehtävät, uusi kohta numero 3.

 

Hallintosääntö liitteenä.

 

Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys: 

 

  Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että:

 

-          aluevaltuusto merkitsee tiedoksi ja hyväksyy hallintosäännön vaiheittaisen valmistelun ja hyväksymisen

-          aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön pois lukien kohdat aluevaltuuston vaalilautakunta ja aluevaltuuston toiminnan järjestelyt, jotka on hyväksytty erikseen.

-          aluevaltuusto päättää luottamushenkilöstön taloudellisten etuuksien perusteista

-          aluevaltuusto päättää, että hallintosääntö tulee voimaan 16.3.2022 lukien

-          aluevaltuusto päättää, että luottamushenkilöstön taloudellisten etuuksien perusteiden määräyksiä sovelletaan myös 16.2.2022 ja 22.2.2022 valtuustoseminaareihin.

Väliaikainen valmistelutoimielin valtuuttaa valmistelujohtajan ja muutosjohtajan tekemään hallintosääntöön vähäisiä stilistisiä muutoksia ennen aluevaltuuston kokousta.

 

Päätös: Keskustelun kuluessa Janne Laine esitti, että hallintosäännön kohtaan 15 kirjataan:

Etelä-Savon hyvinvointialueella on kaksi ympärivuorokautista yhteispäivystyssairaalaa, toinen Savonlinnassa ja toinen Mikkelissä, joissa on mahdollista tehdä yleisanestesiassa tapahtuvaa leikkaustoimintaa, vaativaa toimenpidekardiologiaa ja tehostettua valvontahoitoa.

Savonlinnan ja Mikkelin sairaalat ovat omia itsenäisiä tulosyksikköjä. Kummallakin sairaalalla on oma ylilääkäri johtajana. Sairaaloiden ylilääkäreillä on toimivalta päättää sairaaloiden sisäisestä organisaatiosta, taloudesta ja henkilöstöstä. Sairaaloiden johtajavalinnat päättää aluevaltuusto.

Lisäksi:

Aluevaltuuston tehtäviin tulee lisätä: Päättää toimiala-, tulosalue-, tulosyksikköjaosta sekä palveluverkostosta.

Janne Laineen esitystä ei kannatettu.

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.

 

 

 

Aluevaltuusto 16.03.2022 § 9  

40/04.00.10/2022  

 

  Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:

 

-          Aluevaltuusto merkitsee tiedoksi ja hyväksyy hallintosäännön vaiheittaisen valmistelun ja hyväksymisen.

-          Aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön pois lukien kohdat aluevaltuuston vaalilautakunta ja aluevaltuuston toiminnan järjestelyt, jotka on hyväksytty erikseen.

-          Aluevaltuusto päättää luottamushenkilöstön taloudellisten etuuksien perusteista.

-          Aluevaltuusto päättää, että hallintosääntö tulee voimaan 16.3.2022 lukien.

-          Aluevaltuusto päättää, että luottamushenkilöstön taloudellisten etuuksien perusteiden määräyksiä sovelletaan myös 16.2.2022 ja 22.2.2022 valtuustoseminaareihin.

 

Käsittely:

Aluevaltuutettu Arto Sepponen esitti aleuevaltuutettu Satu Taavitsaisen ja Maisa Juntusen kannattamana poliittisten ryhmien neuvottelujen mukaisesti hallintosääntöön seuraavan muutoksen:

 

154 § Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen

 

Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. Korvaus maksetaan kultakin alkavalta tunnilta, enintään kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Korvauksen enimmäismäärä on 45,00 euroa/tunti. 

 

Luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksestä työnantajan todistus, josta on käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut korvauksen hakijan työaikaa ja ettei hänelle makseta kyseiseltä ajalta palkkaa. Ansionmenetysaika voidaan maksaa suoraan luottamushenkilön työnantajalle, jos luottamushenkilö sitä pyytää. Elinkeinonharjoittajien tulee antaa vastaava kirjallinen selvitys ja vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. Selvitystä ei kuitenkaan vaadita, jos todellinen ansionmenetys on alle 14 euroa/ tunti. Ansiomenetykset maksetaan vähintään kerran kuukaudessa ja suoraan työnantajalle laskun perusteella. 

  

Aluevaltuutettu Arto Sepponen esitti aleuevaltuutettu Maisa Juntusen kannattamana poliittisten ryhmien neuvottelujen mukaisesti hallintosääntöön seuraavan muutoksen:

 

  146 § Vuosipalkkiot

 

  Aluehallitus

-          puheenjohtaja 10.000€/vuosi (10.000€/vuosi: korjattu kirjoitusvirheenä hallintolaki 51 §)

-          varapuheenjohtaja 5.000€/vuosi

 

  Valtuustoryhmien puheenjohtajat

-          250€/vuosi
 

Päätös: Aluevaltuusto hyväksyi esityksen ja liitteenä olevan hallintosäännön aluevaltuutettu Arto Seppposen muutoesityksillä yksimielisesti.